Odbrane magistarskih i završnih magistarskih radnji

 

Mario Mijatović, bachelor inžinjer građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Seizmička naliza postojećeg stambeno-poslovnog objekta B10 u Tuzli“, dana 26.05.2022. godine u 12,00, u Amfiteatru/Slobodnoj učionici Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Admir Mustafić,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: Medijacija socijalnih radnika u porodicama nestalih osoba na području Tuzlanskog kantona”, dana  25.05.2022. u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Ejub Junuzović, bachelor producent, javno će braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: „Umjetnost kanadskog pozorišta na razmeđu milenijuma“, dana 20.05.2022. godine u 14,00, na Akademiji dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli

Silvana Mekić, dipl.inž.sigurnosti i pomoći, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Komparativna analiza metoda za procjenu ugroženosti od požara građevina javne namjene“, dana 20.05.2022. godine u 12,00, u Amfiteatru/Slobodnoj učionici Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Anja Bošnjaković, BA prava, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Konvencija o statusu izbjeglica – Osnov međunarodno-pravne zaštite ljudi u pokretu”, dana 20.05.2022. godine u 14,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Abdulah Smajić, bachelor producent, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Čuvari afirmativnog kazališta”, dana 17.05.2022. godine u 13,00 sati na Akademiji dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli

Edin Memić, bachelor producent, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Muzička produkcija i film”, dana 17.05.2022. godine u 12,00 sati na Akademiji dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli

Emir Hukić, bachelor producent, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Kreativne muzičke industrije”, dana 17.05.2022. godine u 14,00 sati na Akademiji dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli

Almir Brčaninović, BA ing. mašinstva, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Uticaj mješavine uglja negarantovanog kvaliteta na eksploatacione parametre i stepen efikasnosti kotla”, dana 17.05.2022. godine u 13,00 sati u učionici 103 na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Almedina Pašalić, bachelor inženjer agronomije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Uticaj različitih medija na klijavost paradajza“, dana 13.05.2022. godine u 9,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Elma Alispahić, bachelor primijenjene hemije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Pregled metoda za određivanje oksidativnog stresa i antioksidacijske aktivnosti u uzorcima prirodnog porijekla“, dana 12.05.2022. godine u 10,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Bojan Tuševljaković, bachelor biologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Procjena genotoksičnog uticaja glifosata modificiranim komet testom na modelnom organizmu Danio rerio (F. Hamilton, 1822)“, dana 11.05.2022. godine u 14,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Emina Hadžić, bach. oec., javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom: „Uticaj razvijenosti upravljanja ljudskim resursima na ostvarivanje organizacijskih ciljeva preduzeća iz oblasti građevinarstva“, dana 10.05.2022. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Anel Džinić, bach. oec., javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom: „Predikcija odlaska potrošača telekom usluga pomoću algoritama mašinskog učenja“, dana 09.05.2022. godine u 11,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Ljiljana Dragičević, dipl. medicinsko-laboratorijski inžinjer, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Epidemiološke karakteristike virusa SARS COV-2 na području dobojske regije“, dana 06.05.2022. godine u 15,00 sati u Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Ajla Kovačević, dipl. inžinjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Uticaj liječenja hemodijalizom bolesnika sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom na nivoe kalcija, kalija, fosfora i alkalne fosfataze“, dana 06.05.2022. godine u 14,00 sati u Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Amra H.Beganović, bach.-inž.građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Regulacija rijeke Spreče od kruga brane Modrac do ušća rijeke Jale u Spreču“, dana 05.05.2022. godine u 10,00 sati u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Maida Hurić, BA prava, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Zaštita potrošača od nepoštenih ugovornih odredbi u okviru ekonomskih usluga od općeg interesa – sektor telekomunikacija”, dana 20.04.2022. godine u 15,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Fuad Šehić, bac. oec., javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom: „Zastupljenost informacionih tehnologija u upravljanju marketingom i njihov uticaj na uspješnost preduzeća na tržištu stomatoloških usluga u Bosni i Hercegovini“, dana 20.04.2022. godine u 12,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Admir Selesković, dipl.pravnik, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Javna uprava Bosne i Hercegovine u kontekstu evropskih integracija”, dana 18.04.2022. godine u 15,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Džanan Kušljugić, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Proračun parametara fotonaponske elektrane baziran na dijagramu opterećenja tržnog centra“, dana 15.04.2022. godine u 14,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Muhidin Omerović, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Uticaj kvaliteta električne energije i strujnih harmonika na rad postrojenja lifta“, dana 15.04.2022. godine u 10,00 sati na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

Franka Pešić, BA prava, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Elektronske javne nabavke“, dana 04.04.2022. godine u 14,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Muris Imšić, bachelor-inžinjer građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Analiza temeljne ploče pri djelovanju koncentričnog opterećenja metodom konačnih razlika“, dana 31.03.2022. godine, sa početkom u 11,15 sati, u Sali broj: 81 Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Senada Mujić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Usmjerenost programa inicijalnog obrazovanja pedagoga i učitelja na razvoj kompetencija za partnerstvo sa roditeljima”, dana 29.03.2022. u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Lejla Đug, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Uloga socijalnog radnika u radu sa korisnicima usluga mentalnog zdravlja i njihovih porodica”, dana 15.03.2022. u 10,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Tonka Raguž, bachelor logopedije i audiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Goldenhar sindrom (prikaz slučaja)”, dana 15.03.2022. godine u 10,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Selma Hasanović, dipl. med. tehničar/sestra, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Uloga citoskrinera u prevenciji karcinoma grlića materice“, dana 11.03.2022. godine u 15,00 sati u Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Jasmina Hodžić-Brković, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Upravljanje waterfall projektima u agilnom IT okruženju“, dana 11.03.2022. godine sa početkom u 14,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Mirza Selimbašić, bachelor inženjerstva zaštite okoline, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Kvalitet digestiranog ostatka nakon anaerobne digestije stajskog gnoja i mogućnost njegove primjene kao gnojiva u poljoprivredi“, dana 11.03.2022. godine u 12,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Dino Smajlović, bach.- inž.građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Kružne raskrsnice u urbanim sredinama rekonstrukcija raskrsnice „Tenis“ u Tuzli“, dana 07.03.2022. godine u 14,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Amila Mandžukić, bachelora hemije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Optimiziranje parametara za efikasnu ekstrakciju Pb(II) iona pomoću rastvarača na bazi mentola”, dana 04.03.2022. godine u 14,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Vedran Kovačević, bachelor opće kineziologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Analiza parametara ekipne i individualne situacione efikasnosti muških i ženskih reprezentacija učesnica svjetskih nogometnih prvenstava” dana 03.03.2022. godine u 11,30 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

Adisa Hasanbašić, bachelor ing.hem.tehn., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Optimizacija uklanjanja Pb(II) iona kompleksiranjem sa kruna eterima u organskim rastvaračima“, dana 25.02.2022. godine u 11,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Almira Salkić, dipl. medicinar (sestra) zdravstvene njege, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Komparativna tačnost serumskih neinvazivnih markera fibroze i ciroze jetre u hroničnom hepatitisu B i C“, dana 24.02.2022. godine u 15,00 sati u Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Lejla Hurić, dipl. sanitarni inžinjer, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Procjena stanja uhranjenosti adolescenata Srednje medicinske škole Tuzla prema indeksu tjelesne mase i percentilnim krivuljama“, dana 24.02.2022. godine u 12,00 sati u Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Ljubica Sarvaš, dipl. inžinjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Lipidni profil žena u menopauzi sa područja Posavske županije“, dana 23.02.2022. godine u 15,00 sati u Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Azra Delić, bachelor geografije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Fizičkogeografska osnova prostornog planiranja otoka Lošinj u funkciji razvoja turizma”, dana 21.02.2022. godine u 12,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Ahmed Rustempašić, bach.- inž.geologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Geološko-ekonomske karakteristike krovinskih glina sjeverozapadnog dijela bugojanskog basena“, dana 21.02.2022. godine u 11,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Almina Mušić, bachelor hemije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Antioksidacijski potencijal propolisa sa područja Bosne i Hercegovine i moguća medicinska aplikacija“ dana 21.02.2022. godine u 10,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Ilderin Hasić, bachelor-inžinjer građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Analiza čeličene hale s kranskim nosačima u funkciji izbora kavliteta materijala”, dana 18.02.2022. godine u 13,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Selma Gegić, bach.- inž.geologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Stepen onečišćenja tla potencijalno toksičnim elementima u Sprečkom polju općine Lukavac“, dana 18.02.2022. godine, u 11,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Marta Đaković, bachelor socijalne pedagogije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Agresivnost kod djece osnovnoškolske dobi”, dana 17.02.2022. godine u 13,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Armin Buljubašić, bachelor hemijskog inženjerstva i tehnologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Alternativne metode omekšavanja vode“, dana 16.02.2022. godine u 11,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Sabina Husarić, bachelor logopedije i audiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Procjena vještina jezika i dijagnosticiranje poremećaja autističnog spektra”, dana 15.02.2022. godine u 11,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Amina Džambić, dipl. oec., javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom: „Primjena savremenih metoda regrutovanja s ciljem poboljšanja efektivnosti upravljanja ljudskim resursima“, dana 15.02.2022. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Sadmela Bratanović, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Primjena rehabilitacijskog programa za poboljšanje vizuelno-motorne integracije učenika oštećena vida (prikaz slučaja)”, dana 14.02.2022. godine u 13,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Ismet Mešanović, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „PLC regulacija EMP-a ventilatora zraka za potrebe tehnološkog procesa zagrijavanja šarže unutar peći“, dana 11.02.2022. godine sa početkom u 13,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Jasmin Jamaković, dipl.inž.rudarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Potrošnja goriva dampera BelAZ i emisija ugljen dioksida na primjeru PK „Turija“ RMU Banovići“, dana 27.01.2022. godine, u 12,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Emra Halilović, bachelor inžinjerstva zaštite okoline, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Analiza efikasnosti biološkog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Global Ispat Koksnoj Industriji Lukavac”, dana 27.01.2022. godine u 10,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Meliha Memagić, BA ing. mašinstva, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Mogućnosti iskorištenja otpadne ugljene prašine u svrhu dobijanja okolinski prihvatljivog goriva“ dana 26.01.2022. godine u 10,00 sati na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Belma Brigić, bachelor- inžinjer građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom:
„Uticaj količine bitumena i filera na kvalitet ugrađenog asfalta“, dana 24.01.2022. godine, u 14,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Berina Halilović, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Primjena chatbota u digitalizaciji finansijskog sektora i e-trgovini“, dana 14.01.2022. godine u 15,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Marina Tomić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Socijalna rehabilitacija i reintegracija porodica nestalih osoba na području Tuzlanskog kantona”, dana 13.01.2022. godine u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Selma Muratović, bach. oec., javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom: „Identifikacija logističkih elemenata servisa potrošača primjenom faktorske analize“, dana 12.01.2022. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Vanesa Malkić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Uloga socijalnog rada u odgoju i obrazovanju osoba sa poteškoćama u razvoju“, dana 11.01.2022. godine u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Selma Puhovac, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Prevođenje kulturološko-humorističnog sadržaja u britanskoj TV seriji „Mućke“(“Translation of Culture-bound Humorous Content in the British TV Sitcom Only Fools and Horses”)”, dana 07.01.2022. godine u 11,30 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Elmina Musić, dipl. med. sestra/tehničar, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Fizičko zdravlje, depresivnost i anksioznost u starijoj životnoj dobi“ dana 05.01.2022. godine u 15,00 sati u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Asja Sirbubalo, magistar farmacije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Procjena prehrambenih navika žena sa sindromom policističnih jajnika u Bosni i Hercegovini“, dana 20.12.2021. godine u 15,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Safija Softić-Namas, dr.med., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Utjecaj noćnog rada na prehrambene i životne navike i zdravlje zaposlenika Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo“, dana 18.12.2021. godine u 16,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Marina Jotić Ivanović, doktor medicine, će javno braniti završni magistarski rad pod naslovom: “ Uticaj pandemije COVID-19 na prehrambene i životne navike zdravstvenih radnika“, dana 18.12.2021. godine u 14,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Milan Marković, inženjer za industrijsku eksploataciju nafte i gasa, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Analiza primjene dubinske pumpe pri eksploataciji ležišta kamene soli Tetima“, dana 18.12.2021. godine , sa početkom u 12,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Radan Vasić, bachelor-inžinjer rudarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Izbor kompleksa bager-kamion u funkciji dužine transporta na primjeru PK-Bogutovo Selo Ugljevik, dana 17.12.2021. godine , sa početkom u 12,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Gorica Kurtuma, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Uticaj pandemije COVID-19 na edukacijsko-rehabilitacijske stručnjake i prosvjetne radnike”, dana 16.12.2021. godine u 13,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Božena Barušić, bachelor-inžinjer rudarstva za bušotinsku eksploataciju, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Geotermalni potencijal bušotine Sl-1 u Slavinovićima s planom njene revitalizacije“, dana 16.12.2021. godine u 12,00 sati u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Zlata Ahmić, bach. oec., javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom: „Implementacija sistema upravljanja kvalitetom u funkciji unapređenja rezultata poslovanja u prehrambenoj industriji Bosne i Hercegovine “, dana 13.12.2021. godine u 11,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Jasmina Latić, bachelor logopedije i audiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Savremeni pristupi u tretmanu poremećaja autističnog spektra”, dana 13.12.2021. godine u 10,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Nina Lipić, dipl.farmaceut, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Unos probiotika putem hrane i dodataka prehrani u odrasloj populaciji“, dana 11.12.2021. godine u 12,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Samra Salihović, bachelor socijalne pedagogije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Socijalnopedagoška percepcija novih oblika rizičnih ponašanja mladih”, dana 13.12.2021. godine u 9,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Jasmin Šečić, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Estimacija nivoa napunjenosti Li-ionske baterije unaprijednom neuronskom mrežom“, dana 08.12.2021. godine u 14,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Amra Đapo, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „The Influence of Negative Transfer on the Use of Collocations in High School Students’ Writing“ (Utjecaj negativnog transfera na korištenje kolokacija u pismenim zadaćama učenika srednjih škola)”, dana 08.12.2021. godine u 10,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Hatidža Nurkić, bachelor inženjer agronomije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Uticaj ekološkog i konvencionalnog načina uzgoja na morfološka i hemijska svojstva paprike (Capsicum annuum)“, dana 22.11.2021. godine u 13,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Melika Suljagić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Historija bosanskog jezika u osnovnoj školi-zastupljenost sadržaja u nastavnim programima i metodički pristup obradi”, dana 22.11.2021. godine u 11,30 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Pavle Petković, bachelor-inžinjer rudarstva za bušotinsku eksploataciju, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Povećanje obima bušačko-minerskih radova na kamenolomu „Trnava“ usljed instaliranja novog postrojenja za preradu“, dana 19.11.2021. godine u 12,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Azra Gazibegović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Socijalna podrška porodicama nestalih osoba na području Tuzlanskog kantona“, dana 19.11.2021. godine u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Marija Vučićević, bachelor biologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Ekološka karkterizacija ornitofaune jezera Modrac i priobalnih područja“, dana 17.11.2021. godine u 12,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Marko Zec, magistar fizičkog vaspitanja i sporta, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Uticaj kofeina na manifestaciju snage“, dana 09.11.2021. godine u 15,30 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Hasan Husejnović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: The General Status of Certified Court Interpreters for the English Language in the Federation of Bosnia and Herzegovina (Opći status sudskih tumača za engleski jezik u Federaciji Bosne i Hercegovine”, dana 08.11.2021. godine u 11,30 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Amra Ponjavić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: Humor Analysis in TV Sitcom “Friends” Based on Character Humor Strategies (Analiza humora u tv seriji “Prijatelji” zasnovana na strategiji humora likova)“, dana 08.11.2021. godine u 10,30 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Emir Ramić, bachelor-inžinjer rudarstva za bušotinsku eksploataciju, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „ Proizvodno opremanje eruptivnih naftnih bušotina“, dana 29.10.2021. godine , sa početkom u 14,30 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Melisa Alić, bachelor matematike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Fenomen Naimark-Sackerove bifurkacije i globalna dinamika nekih racionalnih diferentnih jednadžbi drugog reda s kvadratnim članovima„, dana 29.10.2021. godine u 11,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Almir Paočić, dipl. oec., javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom „Faktori koji determinišu uspjeh žena u pokretanju i vođenju vlastitog biznisa“, dana 25.10.2021. godine u 10,15 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Emina Bajrektarević, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Komunikacijska interoperabilnost sistema na primjeru dizajna i analize servisa i mikroservisa„, dana 23. 10. 2021. godine sa početkom u 15,00 sati na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

Darmin Kahvić, dipl.inž. tehnolog, javno će braniti završni magistarski pod naslovom: “Ispitivanje uticaja izocijanata na karakteristike PUR pjene koja se koristi u izradi filtera zraka“, dana 23.10.2021. godine u 12,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Stjepić Zoran, bachelor ing.mašinstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Energijska efikasnost i mogućnosti primjene filtersko ionizacionog sistema na motornim vozilima”, dana 23.10.2021. godine sa početkom u 10,00 sati na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Adisa Mujezinović, profesor historije i geografije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Prirodni turistički potencijali slivnog područja rijeke Une kao faktor međuregionalne i prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske”, u subotu 23.10.2021. godine u 8,30 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Admir Užičanin, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Uticaj aktivnih filtera na kvalitet električne energije“, dana 22.10.2021. godine u 15,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Tamara Dilber, bachelor logopedije i audiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Upoznatost nastavnika sa zanimanjem logopeda”, dana 22.10.2021. godine u 14,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Dženita Ibrić, bachelor logopedije i audiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Kvaliteta života osoba sa rascjepom usne i/ili nepca”, dana 22.10.2021. godine u 13,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Mirza Ganibegović, bachelor logopedije i surdoaudiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Pregled istraživanja tretmana disleksije” dana 22.10.2021. godine u 12,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Elma Dulić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Semantika i pragmatika u programskom sadržaju nastavnog predmeta Bosanski jezik za gimnazije u Kantonu Sarajevo“, dana 21.10.2021. godine u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Majda Štumpf Džaferagić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Savremeni metodički pristupi u nastavi usmene književnosti za osnovnu školu“, dana 16.10.2021. godine u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Mirna Fejzić, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Električna osovina sa asinhronim kaveznim motorima„, dana 15. 10. 2021. godine sa početkom u 13,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Armin Mešić, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Energetski audit u industrijskom sektoru„, dana 15.10.2021. godine sa početkom u 11,30 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Alma Hodžić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Socijalni uzroci nasilja nad djecom u porodici“, dana 15.10.2021. godine u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Amaja Makar, dipl. inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Distribuirana odgovornost realizacije elektroenergetskih projekata u eksplozivno ugroženim sredinama„, dana 15. 10. 2021. godine sa početkom u 10,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Mahir Huremović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Institucionalni i vaninstitucionalni oblici socijalne zaštite porodica nestalih osoba na području Tuzlanskog kantona“, dana 14.10.2021. godine u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Adis Softić, dipl.pravnik, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom “Složeno državno uređenje Bosne i Hercegovine: Aktuelno stanje i komparativna rješenja”, dana 14.10.2021. godine sa početkom u 12,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Sejdo Hasić, BA – inž.mašinstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Analiza procesa završne udužne obrade struganjem otvrdnutog alatnog čelika X37 CrMoV 5-1”, dana 04.10.2021. godine u 10,00 sati na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Mirnes Modrić, dipl. pravnik, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Izborno pravo Bosne i Hercegovine i izborni inženjering”, dana 01.10.2021. godine u 14,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Adnan Malkić, dipl.inž.mašinstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Konstruktivna i dinamička analiza automatskih kliznih vrata”, dana 01.10.2021. godine  u 11,00 sati na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

 

 

ARHIVA      2020/21     2019/20…