Odbrane magistarskih i završnih magistarskih radnji

 

Tarik Delalić, dipl.pravnik, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Pravna rješenja biomedicinski pomognute oplodnje u FBiH”, dana 26.05.2021. godine sa početkom u 12,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Sadik Sinanović, bachelor inženjer zaštite okoline, će javno braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Fizičko hemijska analiza i proračun bilansa tehnoloških otpadnih voda u Global Ispat Koksnoj Industriji Lukavac“, dana 25.05.2021. godine u 11,00 sati, na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Azra Hadžimujić, dipl.ing.tehn., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Uticaj dodataka prehrani na bazi kapi artičoke na poboljšanje lipidnog statusa kod ljudi“,  dana 15.05.2021. godine u 11:00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Anita Zlatarević, bachelor matematike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Chebyshevljevi skupovi i metrička projekcija u normiranim prostorima“, dana 07.05.2021. godine u 13,00 sati u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Marijana Lauc, bachelor logopedije i audiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom:„Analiza iskustva logopeda u vremenu globalne pandemije COVID-19”, dana 07.05.2021. godine u 12,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Elmedin Tabaković bach.-inž.građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Uticaj temperature asfalta i temperature okoline na zbijenost ugrađenog asfalta“, dana 06.05.2021. godine u 14,00 sati u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Amer Kudumović, dipl.inž.građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Optimizacija rješenja rekonstrukcije gradske raskrsnice glavnih gradskih saobraćajnica u Tuzli“, dana 06.05.2021. godine u 13,00 sati u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Muamer Avdić, BA prava, branit će završni magistarski rad pod naslovom: “Međunarodne i nacionalne pravno-političke osnove za uspostavljanje i ostvarivanje diplomatskih i konzularnih privilegija i imuniteta”, dana 26.04.2021. godine u 10,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Samra Mešić, bachelor biologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Asocijacija 45 bp insercijsko/delecijskog polimorfizma UCP2 gena i pretilosti u humanoj populaciji sjeveroistočne Bosne i Hercegovine“, dana 16.04.2021. godine u 14,00 sati u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Mirano Kahvić, bach-inž.građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Koncept rješenja odvođenja komunalnih otpadnih voda na području općine Tešanj„, dana 15.04.2021. godine u 12 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Amir Krpić, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Reforme u Zvorničkom sandžaku šezdesetih godina 19. stoljeća“, dana 13.04.2021. godine u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Sumeja Avdić, bach-inž.geologije javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Geološke karakteristike terena na profilu ‘Simin-han-površnice'“, dana 12.04.2021. godine u 13,00 sati u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Amila Avdić, bach-inž.geologije javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Geološke karakteristike terena na profilu Srebrenik-Donja Orahovica“, dana 12.04. 2021. godine u 12,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Zejad Saldum, bachelor ing. prehr. tehnologije, će javno braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Ispitivanje kvaliteta Travničkog/Vlašićkog sira od kravljeg mlijeka na tržištu BiH“, dana 09.04.2021. godine u 14,00 sati u Sali za sjednice na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Belmin Bektić, bach-inž.geologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Hidrogeološka istraživanja za potrebe vodosnabdijevanja Bugojna i Donjeg Vakufa“ dana 09.04. 2021. godine u 11,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Benjamin Cavrić, bachelor. ing. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Određivanje karakteristika trofaznog asinhronog kaveznog motora sa paralelnim statorskim namotima“. dana 09.04. 2021. godine sa početkom u 14,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Admir Kasić.dipl. inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Rezonantni energetski pretvarači u sistemima konverzije energije vjetra“, dana 09.04. 2021. godine sa početkom u 11,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Kemal Avdić, bachelor ing. agronomije, će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: „Inventarizacija i odabir fenotipova drijena za ekološki uzgoj“, dana 05.04.2021. godine u 10,00 sati u Sali za sjednice na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Mirna Aganović, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Komparacija različitih modela jednofaznih transformatora u simulacijama ferorezonancije“, dana 02.04. 2021. godine sa početkom u 14,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Dženana Bubić, BA prava, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Komparativno-pravni prikaz instituta usvojenja djeteta u zakonodavstvima Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Njemačke”, dana 01.04.2021. godine sa početkom u 13,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Amerilna Muratović, bach. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom „Uticaj stranih direktnih investicija na unapređenje marketinškog znanja bosanskohercegovačkih kompanija“, dana 30.03.2021. godine u 11,00 ati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Adis Nukić, bachelor. ing. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Uticaj frekventnih pretvarača na više harmonike u mreži“, dana 26.03. 2021. godine sa početkom u 14,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli.

Jasmina Mahmutagić, bachelor logopedije i audiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Disfagija nakon moždanog udara“ dana 22.03.2021. godine u 15,30 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Senija Ferizović, bachelor logopedije i audiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Etiologija mucanja“ dana 19.03.2021. godine u 13,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Aldin Karić, bachelor ing. prehr. tehnologije javno će braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: „Uticaj tjelesne mase riba na klaoničke parametre i kvalitet mesa“, dana 19.03.2021. godine u 14,00 sati u Sali za sjednice na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Sajma Huremović, diplomirani veterinar javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Osjetljivost bakterijskih sojeva izolovanih u slučajevima mastitisa krava na antibiotike i eterična ulja“, dana 12.03.2021. godine sa početkom u 14,00 sati u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Emina Hasagić, bachelor primijenjene hemije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Interakcije teških metala i inhibitora protonske pumpe u biološkim sistemima“ dana 11.03.2021. godine sa početkom u 10,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli   

Miralem Kamerić, bach-inž.geologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Modeliranje terena kao osnov za temeljenje objekta“, dana 05.03.2021. godine , sa početkom u 14,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Magdalena Dominković, diplomirani inžinjer medicinske radiologije,  javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Značaj informiranosti adolescentica o karcinomu dojke i grlića maternice u Općini Orašje“, dana 04.03.2021. godine sa početkom u 17,00 sati na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Samra Osmančević, diplomirana medicinska sestra/tehničar, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Učestalost pozitivnosti eozinofila u brisu nosa kod djece u obdaništima na području Tuzlanskog kantona“, dana 03.03.2021. godine sa početkom u 18,00 sati na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Senka Dervišević, diplomirana medicinska sestra, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Učestalost i tipovi infekcija kod djece oboljele od akutne leukemije”, dana 03.03.2021. godine sa početkom u 17,00 sati na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Damir Šerifović, BA prava, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom “Proces odlučivanja u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine ”, dana 26.02.2021. godine sa početkom u 14,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Almir Halilović, bach-inž.sigurnosti i pomoći javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Principi i projektovanja sistema protivpožarne zaštite u industrijskim pogonima“ , dana 26.02.2021. godine, sa početkom u 10 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Alma Jusufović, bachelor hemije javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Procjena uticaja hemijskih i bioloških agenasa na produkciju reaktivnih kisikovih vrsta u fiziološkim procesima”, dana 26.02.2021. godine sa početkom u 10,00 sati u Biblioteci Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Elma Ahmetović, bachelor biologije javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Ljekovita flora planine Konjuh”, dana 25.02.2021. godine sa početkom u 14,00 sati u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Amar Begić , bachelor. ing. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Relejna zaštita elektromotornih pogona u ventilaciono-klimatizacijskim postrojenjima u sredinama ugroženim eksplozivnom i zapaljivom atmosferom“, dana 22. 02. 2021. godine sa početkom u 11,00 sati, u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Blaženka Vrgoč, bachelor logopedije i audiologije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom „Neurogeno mucanje kod odraslih osoba” dana 15.02.2021. godine u 12,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Ivana Tomić, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom „Stavovi roditelja djece tipičnog razvoja prema inkluziji djece s teškoćama u razvoju” dana 15.02.2021. godine u 11,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Mirnesa Kavazović, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom „Uticaj socijalne podrške i zadovoljstva poslom na pojavu profesionalnog sagorijevanja edukacijsko-rehabilitacijskih stručnjaka” dana 15.02.2021. godine u 10,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Alma Mujić, dipl. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom „Perspektive razvoja konkurentnosti drvo-prerađivačke industrije s osvrtom na proizvodnju namještaja u Bosni i Hercegovini“, dana 12.02.2020. godine u 14,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Amra Bašić, bachelor primijenjene hemije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “ Proizvodnja i primjena herbicida kao okolinska prijetnja“, dana 11.02.2021. godine u 11,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Tarik Joldić, bach. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom „Faktori koji determinišu selekciju metoda budžetiranja kapitala u bosanskohercegovačkim preduzećima“, dana 11.02.2021. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Šejla Redžić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Obrasci privrženosti u različitim vrstama bliskih odnosa, samopoštovanje i zadovoljstvo životom kod srednjoškolaca“, dana 01.02.2021. godine u 13.00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Umejr Karalić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Uticaj alkoholizma na nasilje u porodici“, dana 28.01.2021 godine u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Arman Hokić, bachelor tjelesnog odgoja i sporta javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom „Razlike u nivoima tjelesne aktivnosti i sastava tijela kod odraslih osoba ženskog spola”, dana 29.01.2021. godine u 12,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

Edis Gavranović, dipl. inž. rudarstva javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Tehnologija eksploatacije kvarcnog pijeksa na PK ‘Selimovo brdo’ Dobošnica“ dana 25.01.2021. godine , sa početkom u 14 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Adel Grahić, bach-inž.rudarstva za bušotinsku eksploataciju javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Kontrola proizvodnih kapaciteta kolskom vagom na PK „Vrtlište“, dana 25.01.2021. godine , sa početkom u 12 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Emina Džidić, bachelor biologije javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom:„Dob menarhe djevojčica sa područja Gradačca“, dana 08.01.2021. godine sa početkom u 13 sati i 30 minuta u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Amar Kavgić, BA prava, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom “ Zakonitost dokaza pribavljenih primjenom posebnih istražnih radnji u svjetlu zaštite prava na pravično suđenje i prava na privatnost ”, dana 15.01.2021. godine sa početkom u 16,30 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Aida Kadrić, bachelor. ing. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Indikatori i metodologija utvrđivanja energetskog siromaštva“, dana 12. 01. 2021. godine sa početkom u 14,30 sati, u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Irma Zenunović, bachelor matematike javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Konstrukcija i analiza nekih diferentnih šema za numeričko rješavanje semilinearnog perturbacionog reakciono-difuznog rubnog problema” dana 24.12.2020. godine u 12 sati i 30 minuta u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 

ARHIVA