Odbrane doktorskih disertacija

 


mr. ph. Alma Mujkić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uticaj antioksidanasa na amiloidnu fibrilaciju; in vitro studije na modelu čovječijeg stefina B i cistatina C“, dana 30.06.2021. godine u 12,00 sati u Amfiteatru I Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Jasmin Isabegović, MA geologije, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uticaj svojstava odloženog materijala na stabilnost odlagališta u uzajamnom odnosu visine i nagiba“, dana 12.06.2021. godine u 10,00 sati u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Semir Hadžimusić, MA historije, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Opismenjavanje stanovništva Bosne i Hercegovine u periodu obnove (1945-1948)“, dana 24.06.2021. godine u 12,00 satina Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Ervin Karić, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Optimizacija sinteze anhidrida maleinske kiseline iz n-butana u industrijskom cijevnom reaktoru sa nepokretnim slojem katalizatora“, dana 11.06.2021. godine u 10,00 sati u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr. ph. Emir Trnačević, javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Podudarnost neinvazivnih serumskih testova sa tranzijentnom elastografijom u fibrozi i cirozi jetre u hepatitisu C“, dana 12.05.2021. godine u 14,00 sati u Amfiteatru I Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr. sci. Maja Brkić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Terapijski faktori i ishodi grupne terapije kod osoba sa psihičkim problemima udruženim sa poremećajima u ponašanju“ dana 19.02.2021. godine sa početkom u 11,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr. sci. Međedović dr Anis, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uticaj dužine trajanja ultrazvuka na nastanak cistoidnog makularnog edema nakon fakoemulzifikacije“  dana 10.02.2021. godine sa početkom u 15,00 sati u Amfiteatru 1 Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Ervina Halilović, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: ” Nasljednopravni položaj žene u rimskom pravu i pravu u Bosni i Hercegovini za vrijeme Austro-Ugarske uprave” dana 23.12.2020. godine sa početkom u 15,00 sati u Amfiteatru Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Vildana Hadžić, MA, javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Fenotipizacija i genotipizacija izolata Escherichia coli koje produciraju β – laktamaze proširenog spektra iz mesa i mesnih proizvoda“, dana 18.12.2020. godine sa početkom u 14,00 sati u Sali broj:203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr. sci. Sabina Šehić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: ”Prisustvo deficita automatizacije kod djece sa disleksijom” dana 04.12.2020. godine sa početkom u 12,00 sati u Amfiteatru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 

 

ARHIVA