Konkursi

 

POPIS DOKUMENTACIJE KOJOM SE DOKAZUJE STATUS BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

IZJAVE

PRIJAVNI OBRAZAC ZA KONKURS / OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

 

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen dana 18.01.2022. god.

 

JAVNI POZIV za uspostavljanje/dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno –nastavnom procesu za izvođenje predavanja ili vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini
Javni poziv je objavljen 14.01.2022. god.

 

 

 

A R H I V A       2021      2020