Konkursi

 

POPIS DOKUMENTACIJE KOJOM SE DOKAZUJE STATUS BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

IZJAVE

 

METODOLOGIJA za pripremanje prijedloga za izbor kandidata u naučno-nastavna i saradnička zvanja na Univerzitetu u Tuzli
Metodologija je utvrđena na sjednici Senata održanoj 30.09.2020. godine

METODOLOGIJA za pripremanje prijedloga za izbor kandidata u naučno-nastavna i saradnička zvanja
(februar 2001.)

PRAVILNIK o načinu vrednovanja kriterija u postupku izbora asistenata i viših asistenata na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjedinici Senata dana 24.12.2020. god.

PRAVILNIK o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (Drugi prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 30.10.2012. god.

 

 

KONKURS za izbor i imenovanje dekana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 05.05.2021. god.

 

PONIŠTENJE DIJELA KONKURSA
Poništenje je objavljeno u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 17.04.2021. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja
Interni konkurs je objavljen 16.04.2021. god.

 

KONKURS za imenovanje četiri člana Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli koje imenuje Senat Univerziteta i to tri člana iz reda nastavnika i jednog člana iz reda studenata Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 15.04.2021. god.

 

PONIŠTENJE DIJELA KONKURSA
Poništenje je objavljeno u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 08.04.2021. god.

 

KONKURS za izbor i imenovanje dekana Akademije dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 18.03.2021. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 05.03.2021. god.

 

JAVNI POZIV za dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno-nastavnom procesu za izvođenje predavanja ili vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini
Javni poziv je objavljen 18.02.2021. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 15.02.2021. god.

 

JAVNI POZIV za postupak licitacije i prikupljanje ponuda za prodaju rashodovanog vozila
Javni poziv je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 08.02.2021. god.

 

JAVNI KONKURS za izbor direktora Studentskog centra Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 04.02.2021. god.

 

KONKURS za izbor Rektora Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 02.02.2021. godine

 

KONKURS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme izabranih asistenata i viših asistenata na Univerzitet u Tuzli po Programu sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH

Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 02.02.2021. godine

 

KONKURS za izbor u saradnička zvanja sa zasnivanjem radnog odnosa sa punim radnim vremenom
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 18.01.2021. god.

 

JAVNI POZIV za dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno-nastavnom procesu za izvođenje predavanja ili vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini
Javni poziv je objavljen 15.01.2021. god.

 

JAVNI POZIV za dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno-nastavnom procesu za izvođenje predavanja ili vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini
Javni poziv je objavljen 15.01.2021. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen na oglasnoj tabli Univerziteta i fakulteteta 12.01.2021. godine,
od kada teče rok za prijavu na Konkurs

 

KONKURS za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja na fakultetima Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 18.12.2020. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 16.12.2020. god.

 

JAVNI POZIV za dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno-nastavnomprocesu za izvođenje predavanja ili vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini
Javni poziv je objavljen 07.12.2020. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 24.11.2020. god.

 

KONKURS za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja na fakultetima Univerziteta u Tuzli, bez zasnivanja radnog odnosa
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz dana 12.11.2020. god.

 

KONKURS za izbor i imenovanje dekana fakulteta Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” od 03.11.2020. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja 
Interni konkurs je objavljen 30.10.2020.god.

 

KONKURS za izbor i imenovanje dekana Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” od 26.10.2020. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 07.10.2020. god.

 

A R H I V A