OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Emir Ramić, bachelor-inžinjer rudarstva za bušotinsku eksploataciju

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTETUniverzitetska br.2Tuzla, 14.10.2021. god.   O B J A V L J U J E   Emir Ramić, bachelor-inžinjer rudarstva za bušotinsku eksploataciju, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „ Proizvodno opremanje eruptivnih naftnih bušotina“, dana Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Tamara Dilber, bachelor logopedije i audiologije

UNIVERZITET U TUZLIEDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET Tuzla, 14.10.2021. godine O B A V I J E S T Tamara Dilber, bachelor logopedije i audiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom „Upoznatost nastavnika sa zanimanjem logopeda” dana 22.10.2021. godine u 14,00 sati Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Mirza Ganibegović, bachelor logopedije i surdoaudiologije

UNIVERZITET U TUZLIEDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET Tuzla, 14.10.2021. godine O B A V I J E S T Mirza Ganibegović, bachelor logopedije i surdoaudiologije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom „Pregled istraživanja tretmana disleksije” dana 22.10.2021. godine u 12,00 sati u Sali Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Dženita Ibrić, bachelor logopedije i audiologije

UNIVERZITET U TUZLIEDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET Tuzla, 05.10.2021. godine O B A V I J E S T Dženita Ibrić, bachelor logopedije i audiologije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Kvaliteta života osoba sa rascjepom usne i/ili nepca”, dana 22.10.2021. godine u Read more