OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Muris Imšić, bachelor-inžinjer građevinarstva

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTETUniverzitetska br. 2 O B J A V L J U J E   Muris Imšić, bachelor-inžinjer građevinarstva javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom:„Analiza temeljne ploče pri djelovanju koncentričnog opterećenja metodom konačnih razlika“ dana 31.03.2022. Read more