ZAKLJUČAK Vlade Tuzlanskog kantona o usvajanju Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, od 09.04.2021. god.

UNIVERZITET U TUZLITuzla, 09.04.2021. godine BOSNA I HERCEGOVINAFederacija Bosne i HercegovineTUZLANSKI KANTONVLADABroj: 02/1-33-12044/21Tuzla, 09.04.2021. godine Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj:. 17/00, 1/05, 11/06, l3/ll i 15/17), a u vezi Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Mirano Kahvić, bach-inž.građevinarstva

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTETUniverzitetska br.2Tuzla, 09.04.2021. god. O B J A V L J U J E Mirano Kahvić, bach-inž.građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Koncept rješenja odvođenja komunalnih otpadnih voda na području općine Tešanj„ u četvrtak 15.04. Read more