Zaključak Vlade Tuzlanskog kantona o usvajanju Naredbi utvrđenih na sjednici Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona

UNIVERZITET U TUZLITuzla, 29.03.2021. godine BOSNA I HERCEGOVINAFederacija Bosne i HercegovineTUZLANSKI KANTONVLADABroj: 02/1-10486/21Tuzla, 26.03.2021. godine Na osnovu člana 5. i 29.Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 17/00, l/05, 11/06, 13/11 i 15/17), a u vezi sa Read more