OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Almir Halilović, bach-inž.sigurnosti i pomoći

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTETUniverzitetska br.2Tuzla, 11.2.2021. god.   O B J A V L J U J E   Almir Halilović, bach-inž.sigurnosti i pomoći javno će braniti završni  magistarski rad pod naslovom: „Principi i projektovanja sistema protivpožarne zaštite u industrijskim pogonima“, dana Read more