OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Adel Grahić, bach-inž.rudarstva

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTETUniverzitetska br.2Tuzla, 22.1.2021. god. O B J A V L J U J E Adel Grahić, bach-inž.rudarstva za bušotinsku eksploataciju javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Kontrola proizvodnih kapaciteta kolskom vagom na PK „Vrtlište“, dana Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Edis Gavranović, bachelor-inž.rudarstva

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTETUniverzitetska br.2 O B J A V L J U J E Edis Gavranović, dipl. inž. rudarstva javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Tehnologija eksploatacije kvarcnog pijeksa na PK ‘Selimovo brdo’ Dobošnica“ dana 25.01.2021. godine Read more